Aplikace, reference

Mikropyrolýzní jednotky pro výzkum kalů z ČOV

4. čtvrtletí 2019 - 1. čtvrtletí 2020 místo: vědecká pracoviště vysokých škol

V uvedeném období jsme realizovali návrh i stavbu 2 mikropyrolýzních jednotek. Zákazníkem byla v obou případech vědecká pracoviště vysokých škol, zabývající se mimo jiné výzkumem kalů z průmyslových či komunálních ČOV.

Požadavky na zařízení

Základním požadavkem na obě zařízení byla velikost reaktoru – ta musela zvládnout až 10 litrů dávkovaného materiálu (odpovídá max. 5 kg materiálu, dle konkrétní objemové hmotnosti). Dalšími požadavky byla teplota procesu, v těchto obou zařízeních stanovená na maximum 650 °C (s možností přenastavení až na 700° C) a dále možnost sestavení do jednotlivých samostatně využitelných modulů (vodní hospodářství, plynové hospodářství, či zvětšení kapacity retorty na 20 dm³).

Unikátní řešení technologie

Vzhledem k místům instalace byla pro ohřev reaktoru zvolena technologie elektrických topných odporových válců.

Unikátní je řešení jejich osazení do celé technologie. Společně s izolačními prvky jsou navrženy jako samostatné pohyblivé moduly, které umožňují po procesu odkrýt reaktor a provést jeho vyčištění a vizuální kontrolu.

V případě projektu 2. mikropyrolýzní jednotky je navíc zajímavé její kompletní umístění do mobilního kontejneru, takže je možné v případě potřeby technologii rychle a snadno přepravit na potřebné místo.

Obslužná technologie VŠB-TU Ostrava, centrum ENET

květen 2015 místo: centrum ENET, Ostrava

V souvislosti s projektem pyrolýzního systému bylo nutné navrhnout a dodat podpůrné technologie, které kromě pyrolýzního systému vytváří obslužné zázemí pro budoucí technologie v centru ENET. Jednalo se především o provozní soubory, které zajišťují hospodaření s provozními médii, kam patří:

  • rozvod zemního plynu
  • parní hospodářství
  • kyslíkové hospodářství
  • hospodářství inertních a referenčních plynů
  • výroba a rozvod stačeného vzduchu
  • chlazení procesní vody

Další provozní soubory zajišťují nakládání se získanými materiálovými frakcemi:

  • koksové hospodářství
  • nízkotlaký plynojem
  • středotlaký plynojem včetně komprese
  • hořák zbytkového plynu

Nezbytností pro projekt pyrolýzního systému byla také dieselová elektrocentrála, která je schopna dodávat elektrickou energii pro celé zařízení v případě výpadku a zálohované napájení UPS.
Zajímavostí byla dodávka kyslíkového generátoru, který byl na hale instalován za specifických bezpečnostních podmínek a vyžádal si i stavební úpravy.

Realizace projektu „Pyrolýzní systém“ pro Centrum ENET VŠB-TU Ostrava

leden 2015 místo: centrum ENET, Ostrava

Projekt spočíval v návrhu, projektování a vlastní stavbě termické jednotky s kapacitou vstupní suroviny 500 kg/h. Jedná se o kontinuální způsob procesu. Tento pyrolýzní systém je umístěn v hale Technologického centra prof. Roubíčka v Ostravě-Vítkovicích.

Technologie je koncipována jako poloprovozní zařízení, které musí být schopné zpracovat širokou škálu materiálů, od biomasy až po drcené pneumatiky. Vzhledem k tomuto požadavku musel být přizpůsoben provozní soubor „Dopravník místní logistiky vstupních surovin“, aby umožnil bezproblémové dávkování různorodých materiálů.

Dalším důležitým provozním uzlem je soubor „Měření a regulace“, jehož součástí je kromě ovládání akčních členů také podrobný monitoring teplot a tlaků ve stanovených místech technologie. Sledovány jsou rovněž toky materiálu, jak na vstupu, tak i výstupních frakcí.

V rámci tohoto projektu se podařilo naší firmě vyřešit uzel mezi dopravníkem a reaktorem technologie, který umožňuje zachování požadovaných prostředí (tlakového, podtlakového) i při dilatacích reaktoru způsobených tepelnou roztažností materiálů.

Referenční projekty

03
2020
Navrhli jsme a postavili 2 mikropyrolýzní jednotky pro výzkum kalů z ČOV
05
2015
Navrhli jsme obslužnou technologii pro VŠB-TU Ostrava, centrum ENET
01
2015
Realizace projektu „Pyrolýzní systém“ pro Centrum ENET VŠB-TU

Termická separace = ekologická likvidace a energet. využití tříděných odpadů a biomasy.